Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Ineke Reus, per 1 juli 2018

Artikel 1. Algemeen/Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: Ineke Reus, gevestigd en kantoorhoudende te Zwaagdijk 15, 1681NA Zwaagdijk, Nederland, KvK 70395411, handelend onder de volgende namen: 

Ineke Reus

Build that Brand

Live like a Nomad

2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met opdrachtnemer aangaat, aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt of aan wie opdrachtnemer een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of offerte worden verricht.

4. Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken waaronder: stukken, informatie, materialen of gegevensdragers, als ook alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) zaken met betrekking tot:

1. Analyses en onderzoeken (o.a. doelgroeponderzoek, analyserapport van (al dan niet door opdrachtgever aangeleverde) gegevens, concurrentieonderzoek,

2. Strategierapporten, planningen (gemaakt op basis van geanalyseerde documenten),

3. Communicatie-uitingen, o.a. teksten (in diverse vormen), rapporten/analyses.

5. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke van toepassing zijn voor alle werkzaamheden uitgevoerd onder een van de drie onder 1. genoemde handelsnamen. Overal waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van geldend voor de overeenkomsten met Ineke Reus, dient dit ook te worden gelezen voor de andere handelsnamen.

6. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarbij opdrachtnemer diensten van welke aard dan ook voor opdrachtgever zal verrichten, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. 

2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden (dienen te) worden betrokken.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

5. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.

6. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. De algemene voorwaarden hoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere rechtshandelingen tussen partijen.

7. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken. Indien opdrachtgever zich niet met de voorgestelde wijzigingen kan verenigen, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 3. Werkzaamheden

1. Opdrachtnemer verricht marketing- en communicatie adviesdiensten in de breedste zin des woords waaronder onder meer (doch niet uitsluitend) verstaan wordt: Het adviseren in en ontwikkelen en uitrollen van marketing en/of communicatiestrategieën rondom een merk, product of dienst; PR-strategieën, content strategieën, SEO strategieën en copywriting, alsmede het uitvoeren van het onderzoek wat nodig is om tot bovenstaande te komen. Daarnaast verricht opdrachtnemer adviesdiensten van uiteenlopende aard.

2. Alle door Ineke Reus ontwikkelde producten kunnen door Ineke Reus voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

1. Alle prijzen en aanbiedingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld, en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2. Een verstuurde offerte of aanbieding is vrijblijvend en tot 30 (dertig) dagen na dagtekening geldig, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3. Indien opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5. Honorarium.

1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ineke Reus, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

2. Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks achteraf in rekening worden gebracht. 

Artikel 6. Tot stand komen van de overeenkomst.

1. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod opdrachtnemer heeft bereikt middels een schriftelijke (e-mail) bevestiging van de offerte. Door de acceptatie verklaart de opdrachtgever zich tevens akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Overeenkomsten worden te allen tijde schriftelijk vastgelegd.

2. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor (on)bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

8. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtgever kunnen worden toegerekend, zal opdrachtnemer wel meerkosten in rekening (kunnen) brengen.

Artikel 7. Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht

1. Indien opdrachtgever de opdracht na 5 werkdagen alsnog annuleert of tussentijds beëindigt zal opdrachtnemer alle gemaakte kosten en nog te maken kosten conform overeenkomst, de bestede uren inbegrepen, met een vermeerdering van vijfentwintig procent aan opdrachtgever in rekening brengen.

2. Indien bij opdrachtnemer door derden, welke in opdracht van opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden hebben verricht, annuleringskosten in rekening worden gebracht wegens het annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht zullen deze met een vermeerdering van vijfentwintig procent bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Uitvoering en levering opdrachten

1. Voor wat betreft de werkzaamheden is sprake van een inspannings- en geen resultaatsverplichting

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. 

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. 

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

7. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materialen, et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

1. Op het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft opdrachtnemer het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen

3. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Door de ontbinding worden de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk geheel en opeisbaar zonder dat een ingebrekestelling vereist is en is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Indien er gerede twijfel bij opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is opdrachtnemer bevoegd het verrichten van werkzaamheden uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde verschuldigd direct opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden directe- en indirecte schade.

Artikel 10. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Eventueel meerwerk (indien besproken) wordt achteraf gefactureerd.

2. Wordt niet binnen de gestelde betalingstermijn voldaan, of niet alsnog betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd over de openstaande factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van opdrachtnemer om het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. 

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de opdrachtgever meent aanspraken terzake van de overeenkomst met Ineke Reus te doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot het opschorten van zijn betalingsverplichting.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

Artikel 11. Klachtenregeling

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, gemotiveerd, binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden via het e-mailadres ineke@inekereus.nl. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd.

2. Indien een klacht gegrond is, dan heeft opdrachtnemer de mogelijkheid om het gebrek in de werkzaamheden te herstellen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient opdrachtnemer het factuurbedrag te wijzigen naar rato van de klacht.

Artikel 12. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

2. Ineke Reus behoudt zich het recht voor de naam van de opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

3. De te verrichten werkzaamheden vereisen het verkrijgen en verwerken van data en gegevens van opdrachtgever.  Opdrachtnemer gaat hier vertrouwelijk mee om op een wijze zoals voorgeschreven in de AVG, en stelt de verkregen informatie niet ter beschikking van derden, tenzij dit voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 13. Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van derden daaronder inbegrepen. 

3. Indien er sprake is van overmacht zal opdrachtnemer, opdrachtgever hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.

4. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

5. Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.

6. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft opdrachtnemer het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming door opdrachtnemer, een en ander beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van opdrachtnemer wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is opdrachtnemer maximaal aansprakelijk tot het bedrag dat terzake van de opdracht gedurende het laatste jaar door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht.

2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt –onder meer- verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

3. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreken in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden van deze derden, noch voor directe, noch voor indirecte schade.

4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer en/of haar ondergeschikten.

7. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

 8.  Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste voltooiing van de opdracht door opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze gegevens of materialen noodzakelijk zijn voor het op correcte wijze uitvoeren van de werkzaamheden.

9. Wordt er aan lid 8 geen gevolg gegeven, dan is opdrachtnemer bevoegd diens werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten c.q. te beëindigen. Opdrachtnemer houdt zich in een dergelijk geval het recht voor de gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Alle door opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht ontwikkelde producten en/of materialen blijven het intellectuele eigendom van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  Zij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever.

3.Het is opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Ineke Reus openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen, het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Ineke Reus en/of een dergelijke openbaarmaking voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Ineke Reus.

Artikel 16. Garantie.

De door opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 17. Verwerking van persoonsgegevens.

Met de aanvaarding van de algemene voorwaarden verbindt opdrachtgever zich aan de privacyverklaring van Ineke Reus.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Alkmaar, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten.